nosaltres:

un cluster multidisciplinar

equip

professionals de diferents àmbits: parlem el llenguatge dels arquitectes i dels enginyers; el dels juristes i el dels ambientòlegs; el dels constructors i el dels gestors de patrimoni immobiliari

arquitectura

composició arquitectònica, càlcul d'instal·lacions i d'estructures, anàlisi i intervenció en patrimoni construït, planejament urbanístic, paisatgisme, gestió del projecte i de l'edificació

serveis

gestió immobiliària, construcció, instal·lacions

ciències jurídiques

dret ambiental, patologies arquitectòniques, conflictes de mitjaneria

enginyeries

ambiental, agrònoma, de l'edificació, de camins, de telecomunicació, del terreny, geomàtica

ciències

biologia, geologia/geotècnia, geografia

alfons civit

arquitecte superior, màster en dret ambiental, postgrau en avaluació ambiental estratègica;
col·legiat al col·legi d'arquitectes de catalunya;
membre de l'agrupació d'arquitectes al servei de les administracions públiques, de l'agrupació d'arquitectes experts pèrits forenses i d'ex-alumnes de tarragona de dret ambiental

formació

arquitecte superior (etsab, pla 79)
màster oficial en dret ambiental (cedat-urv)
postgrau en instruments ambientals de planejament urbanístic (avaluació ambiental estratègica) (cpsv-upc)
actualment preparant la tesi doctoral en arquitectura i urbanisme, sobre sistemes dinàmics de representació (finalització prevista: tardor de 2014)

formació complementària

formes d'anàlisi i intevenció en el patrimoni construït i restauració de monuments
activitat pericial i forense; fusta; ciment estampat; finestres de fusta; noves solucions per a la reparació de formigó estructural; congrés de dret ambiental; adaptació al canvi climàtic; marc legal i marc urbanístic del vehicle elèctric; diferents formes de compensació i cooperació territorials; urbanisme compacte; paisatge i gestió del territori; ordenació territorial; legislació sobre policia administrativa de les activitats; els agents i els factors de l'obra...

activitat

arquitecte autònom des de 1999
assessor en impacte paisatgístic i ambiental, i en dret ambiental, des de 2010
professor de la universitat rovira i virgili (gestió immobiliària 2002-2006 i arquitectura des de 2006) actualment amb docència i recerca sobre arquitectura legal, sistemes d'informació geogràfica, instruments urbanístics, paisatge i medi ambient
membre del grup d'experts participants en el programa "connect&construct" de la comissió europea

  currículum

poster en format PDF
per obrir en nova finestra o descarregar des d'aquí .

equipament i àmbits

cada professional treballa independentment en el seu àmbit, en coordinació amb la resta; confiem en les ja velles "noves tecnologies" que ens permeten treballar conjuntament sobre un sol document i comptem amb diferents eines (algunes, d'origen militar) que ens permeten analitzar, diagnosticar i projectar a partir de dades precises

informàtica

aplicacions informàtiques de sobretaula per al dibuix arquitectònic, càlcul, ...
aplicacions informàtiques de sobretaula per a la gestió territorial (sistemes d'informació geogràfica), estratègies territorials, anàlisi del territori i del paisatge
aplicacions informàtiques portàtils en telèfon mòbil i en tauleta per a la gestió d'obres, lectura de documents...

eines

eines per a la presa de mides: radar amb punter laser
eines per a la presa de dades ambientals: sonòmetre, higròmetre, fotòmetre, sonda tèrmica, ...
eines per a la recerca forense: fisuròmetres, microscopi portàtil, detector de metall...
eines per a l'obtenció d'imatges: càmera fotogràfica d'alta definició; parell de càmeres fotogràfiques per a la fotografia estereoscòpica

altres eines*

càmera tèrmica / termògraf
detector de metalls sobre terreny
aparells de precissió calibrats
(*) aquestes eines no són titularitat d'alfons civit sinó d'altres membres del clúster o dels grups de treball on es participa

vosaltres

professionals, empreses, propietaris, particulars

edificació

projectes complets d'edificació, de reforma/rehabilitació, de restauració; projectes parcials, col·laboracions

projectes d'obra nova

- per a la construcció "in situ": sistemes tradicionals de murs i trespols, sistemes de pilars i trespols de formigó armat o d'acer
- per a la construcció prefabricada: sistemes en formigó armat, en esquelet d'acer, o en fusta

rehabilitació i restauració

- anàlisi de patologies, solucions de reparació
- valoració d'elements preexistents per incorporar-los als projectes

reformes/reparacions

- modificacions de programa sobre edificacions existents per adaptar-les a noves necessitats

col·laboracions

col·laboracions amb altres equips per a la realització de projectes extensos o amb diferents característiques clau

construcció

diferents equips de constructors i instal·ladors, de plena confiança, en diverses comarques de catalunya

territori

planejament urbanístic
medi ambient i paisatge
cartografia i fotografia

urbanisme

planejament urbanístic derivat:
canvis de qualificació urbanística, plans parcials i plans especials

medi ambient

avaluacions ambientals de plans i programes ("avaluacions ambientals estratègiques")
avaluacions d'impacte ambiental de projectes
* en tots els casos, amb les propostes de solucions, coordinades amb els projectistes i promotors

paisatge

estudis d'impacte i d'integració paisatgística
* en tots els casos, amb les propostes de solucions, coordinades amb els projectistes i promotors

cartografia

cartografia especialitzada sobre urbanisme i paisatge: representacions d'anàlisis, d epropostes i de catàlegs; representacions tridimensionals

fotografia

fotografia panoràmica de paisatge, representacions tridimensionals

documentacions i divulgació

documents administratius
documents judicials
documents informatius

habitabilitat

concepte: la cèdula d'habitabilitat acredita oficialment que un lloc pot ser utilitzat com habitatge en les condicions de salubritat i seguretat adequades, fins a un nombre màxim de persones
per a l'obtenció d'una cèdula d'habitabilitat  oficial en habitatges usats és necessari un certificat d'habitabilitat emès per un tècnic competent (nosaltres)
procés: presa de mides de l'habitatge i inspecció dels elements necessaris - càlcul de les superfícies - emissió del certificat - visat col·legial - tramitació de la cèdula - pagament de les taxes - obtenció de la cèdula - lliurament al propietari
necessari: documents registrals o cèdula anterior o certificats (en alguns casos cal demostrar l'existència d'un habitatge en el lloc)

certificat energètic

concepte: l'etiqueta energètica acredia oficialment el nivell de consum energètic d'un edifici o habitatge - i, per tant, també n'acredita la despesa econòmica i les emissions contaminants
per a l'obtenció de l'etiqueta energètica cal l'emissió d'un certificat energètic per un tècnic competent i registrat (nosaltres)
procés: presa de mides de l'habitatge o edifici i obtenció de les dades necessàries de la maquinària instal·lada, dels tancaments, i de l'entorn - càlcul de les superfícies - càlcul dels consums d'acord amb aplicacions homologades - càlcul de les propostes de solució per reduir el consum i, si escau, càlcul del seu pressupost - emissió del certificat - tramitació davant de l'organisme competent i pagament de les taxes - lliurament dels documents al propietari o el promotor
necessari: fitxes tècniques dels aparells que consumeixen energia i dels elements que serveixen d'aïllament

inspecció tècnica

concepte: les inspeccions tècniques dels edificis són documents destinats a diagnosticar possibles problemes en els elements dels edificis per tal de garantir la seguretat de les persones que hi són a dins i de les edificacions i persones veïnes
per a la tramitació de les inspeccions tècniques és necessària la participació d'un tècnic competent (nosaltres)
procés: visita a l'edifici, presa de mides i esquemes, obtenció de diverses dades sobre els elements constructius - redacció de l'informe d'inspecció segons plantilla oficial - redacció dels llistats de defectes (si escau) i proposta de temps màxim per resoldre-les (si escau) - enviament a les autoritats competents (si escau)
necessari: tota la documentació anterior corresponent a l'edifici resulta d'ajuda per al reconeixement de les seves parts i dels seus materials, així com per a la identificació correcta del que són patologies o el que poden ser solucions ja aplicades

informes, medicions, taxacions

concepte: els informes arquitectònics consisteixen en una descripció d'un element relacionat amb l'arquitectura o amb la seva implantació en un lloc determinat; aquesta descripció n'inclou les característiques, i les dades per les que se'n demana informació (patologies, mides, posicions, valors econòmics, antiguitats, diagnòstics, solucions...)
procés: els informes es redacten a partir de les dades obtingudes en el lloc, a més de les dades aportades en entrevistes, recerques en arxius, etc. - el fet de visar-lo o no, dependrà de la utilitat que es vulgui donar a l'informe

arquitectura pericial i forense

concepte: es tracta d'un tipus especial dels informes, les medicions i les taxacions a les que es refereix el paràgraf anterior, i que es correspon amb els documents que cal presentar com a prova davant d'un tribunal
procés: el procés és similar al descrit anteriorment, però cal seguir els terminis marcats per la llei d'enjudiciament civil, i tot el procediment judicial - es procura també poder donar als juristes les explicacions adequades de caire arquitectònic o ambiental - un sistema de redacció endreçat i àgil fa els informes fàcils d'entendre i lleugers de llegir

policia d'activitats

concepte: l'obertura o la renovació d'un establiment públic (botiga, oficines, local) fa necessari preveure les seves perillositats potencials, els seus consums i les seves emissions contaminants
procés: reconeixement del projecte, anàlisi del lloc on es preveu realitzar, projecte d'adaptació del local als requeriments de seguretat i d'accessibilitat pública, quantificació de consums i emissions contaminants - redacció de l'informe sobre les solucions aportades per a cadascun dels problemes
necessari: és important no començar un projecte d'arquitectura sense no haver previst abans les característiques pròpies de l'activitat que s'hi desenvoluparà

gestió immobiliària*

administració de finques, gestió de patrimonis immobiliaris
compra-venda, lloguer
facilities management
manteniment de finques
programació de la gestió immobiliària mitjançant sistemes d'informació geogràfica
(*) principalment a càrrec d'altres persones del cluster

conferències

les recerques en diferents àmbits i la formació continuada ens permeten anar adquirint diferents nous coneixements que ens agrada compartir de forma amena i formativa a públics determinats (des del cicle mitjà d'ensenyament primari fins a llars de jubilats) - en alguns casos les conferències formen part de cicles de la universitat rovira i virgili

cursos de formació on site

la necessitat, per part d'algunes empreses, de comptar amb personal coneixedor de determinats aspectes de l'arquitectura, l'urbanisme, el medi ambient o al seguretat i la salut, troba en la formació "on site" la possibilitat de tenir cursos a mida per al seu personal

articles

les recerques en diferents àmbits i la formació continuada ens permeten anar adquirint diferents nous coneixements que ens agrada compartir de forma amena i formativa a públics determinats - en publicacions de tota mena (generalistes, lúdiques, especialitzades)

cartografia i fotografia

peces cartogràfiques sobre arquitectura, urbanisme o paisatge i peces fotogràfiques sobre paisatge i arquitectura, a mida per acompanyar conferències, articles, llibres, vídeos, etc.

valors

qualitat

els materials més adequats per a cada projecte, en cada emplaçament i en cada programa - els "més escaients" no són pas els "més cars"
les solucions més pràctiques i sostenibles, fetes per durar i per poder tenir un manteniment fàcil
les propostes més versàtils, per garantir la seva adaptabilitat al futur

tècnica

solucions tècniques tradicionals o innovadores, segons convingui i escaigui d'acord amb la seva fiabilitat i els seus resultats d'acord amb el projecte
tecnologies de darrera generació en sistemes d'informació geogràfica (gis), modelat virtual d'arquitectura (bim), i treball col·laboratiu en xarxa (cloud computing) per a documents i projectes unívocs, ubicus i eficients

respecte

per les condicions i circumstàncies de cada client i la seva proposta de programa
per les fragilitats del lloc i de l'entorn
pel medi ambient
per les preexistències, que tan sovint poden mantenir el valor del lloc i aportar valor afegit al projecte i els seus resultats

accés clients

espai de treball en la xarxa

accés a "connect & construct"

accés extern a la plataforma "en el núvol" que serveix de marc de treball conjunt per a tots els agents de l'edificació (promotors, tècnics, industrials proveïdors, constructors, gestors, administradors